16 Ιανουαρίου 2018
 
 


Νέα & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Επικοινωνία
Τελευταία έκδοση
Περιγραφή   Περιεχόμενα    
Θέματα Οργάνωσης Λειτουργίας και Προσωπικού Δήμων, Κοινοτήτων και Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων
1996, 1η έκδοση (εξαντλήθηκε)
Οι σελίδες αντιστοιχούν στην έντυπη μορφή του βιβλίου
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΙΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΙΙ. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 16 1. Διαδικασία σύστασης 16 2. Νομική φύση 20 ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 21 Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 1. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 21 2. Θητεία 23 3. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 24 4. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 26 5. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 27 Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 28 1. Διαχείριση 28 2. Διαχειριστικός έλεγχος 29 2.1. Τακτικός 29 2.2. Έκτακτος 30 Γ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ 31 Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ 32 1. Προσωπικό 32 2. Εκτέλεση έργων και προμηθειών 35 3. Ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών στην επιχείρηση 36 3.1. Έργα 36 3.2. Μελέτες 38 3.3. Προμήθειες 38 3.4. Ανάθεση εργασιών καθαριότητας 39 4. Ανάθεση αρμοδιοτήτων 40 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ 40 1. Εκποίηση, εκμίσθωση και δωρεά δημοτικών ή κοινοτικών κινητών και ακινήτων 40 1.1. Εκποίηση ακινήτων 40 1.2. Εκμίσθωση ακινήτων 41 1.3. Εκποίηση κινητών 41 1.4. Δωρεά κινητών 41 1.5. Εκμίσθωση κινητών 41 2. Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες 41 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 48 ΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 49 1. Συγκρότηση 49 2. Εκλογή προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και αντιπροέδρου της Κοινότητας 49 2.1. Εκλογή προέδρου Δ.Σ. 49 2.2. Παραίτηση - Αναπλήρωση προέδρου του Δ.Σ. 52 2.3. Αναπλήρωση του προέδρου της κοινότητας 53 2.4. Εκλογή αντιπροέδρου της κοινότητας 54 3. Σύνθεση 57 3.1. Σύγκληση του συμβουλίου 57 α. Κοινοτικό Συμβούλιο 57 β. Δημοτικό Συμβούλιο 59 3.2. Πρόσκληση για συνεδρίαση - Ημερήσια Διάταξη 59 3.3. Απαρτία 62 ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 64 1. Κατεπείγοντα θέματα 64 2. Ψηφοφορίες 65 3. Πλειοψηφίες 66 4. Διακοπή της συνεδρίασης 67 5. Πρακτικά 68 ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 76 ΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 77 ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 81 Α. Διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων 81 Β. Διάθεση πιστώσεων για τη διενέργεια προμηθειών 83 Β.1 Προμήθειες που διενεργούνται με το ΠΔ 28/80 84 Β.2 Προμήθειες που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ 85 ΙV. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 86 1. Μεταφορές 86 2. Εργασίες και δραστηριότητες που δεν συνιστούν έργα 87 3. Εντάλματα προπληρωμής 87 V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 88 ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 92 2. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 93 2.1 Προστατευόμενες μισθώσεις 94 2.2 Μη προστατευόμενες μισθώσεις 95 2.3 Έκταση εφαρμογής 97 2.4 Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης 98 2.5 Παράταση της μίσθωσης 99 α. Συμβατική παράταση 99 β. Νόμιμη παράταση 100 γ. Αυτοδίκαια παράταση 101 2.6 Ανανέωση της μίσθωσης 102 2.7 Παραχώρηση της χρήσης - Υπεκμίσθωση 102 2.8 Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης 103 2.9 Μίσθωμα 104 2.10 Βεβαίωση και είσπραξη μισθωμάτων 105 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 112 ΙΙ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 113 1. Εκποίηση - εκμίσθωση - αγορά - μίσθωση κινητών και ακινήτων 113 2. Προμήθειες 114 3. Έργα 116 4. Τρόπος άσκησης της αρμοδιότητας 118 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 118 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 124 ΙΙ. Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 124 1. Η νομοθετική πρόβλεψη 125 2. Ο Προϋπολογισμός 128 3. Η διαδικασία εκτέλεσης των δαπανών 133 ΙΙΙ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 136 1. Ο έλεγχος των δαπανών από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια 137 2. Ο έλεγχος των δαπανών από την εποπτεύουσα αρχή 138 ΙV. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 141 1. Απολογισμός των δήμων 141 2. Απολογισμός των κοινοτήτων και των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων 142 3. Ο έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο 143 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩN Ι. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 152 1. Γενικά 152 2. Δήμαρχοι - Πρόεδροι Κοινοτήτων 153 3. Αντιδήμαρχοι 155 4. Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων 155 5. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων 156 ΙΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 156 1. Αποζημίωση μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων 156 2. Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων 157 3. Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 157 ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 157 1. Μετακίνηση στο εσωτερικό 157 2. Μετακίνηση στο εξωτερικό 158 ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 162 ΙΙ. ΚΑΤAΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 164 Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 164 Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΩΝ ΟΕΥ 167 1. Σύσταση οργανικών θέσεων 167 2. Προσωπικό ειδικών θέσεων 169 3. Κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων 170 4. Διάρθρωση υπηρεσιών 171 5. Σύσταση ταμιακής υπηρεσίας 173 6. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 175 7. Καθορισμός των κλάδων των προϊσταμένων 176 ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 177 1. Διαδικασία 177 2. Περιεχόμενο της τροποποίησης 178 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 162 1. Έννοια μισθού 184 2. Βασικές αρχές 184 ΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 185 1. Μόνιμοι υπάλληλοι 185 2. Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 189 2.1. Προηγούμενο καθεστώς 189 2.2 Ισχύον καθεστώς 190 3. Αδιαβάθμιστοι και περιορισμένης διαβάθμισης υπάλληλοι 194 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ 200 α. Αποδοχές 200 β. Ασφάλιση 204 β.1. Σύνταξη 204 β.2 Υγειονομική Περίθαλψη 204 β.3. Επικουρική Ασφάλιση 205 2. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 205 α. Αποδοχές 205 β. Ασφάλιση 206 β.1. Σύνταξη 206 β.2. Επικουρική Ασφάλιση 207 β.3. Υγειονομική Περίθαλψη 208 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 208 α. Αποδοχές 208 β. Ασφάλιση 209 4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 211 α. Αποδοχές 211 β. Ασφάλιση 211 ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 217 Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 217 1. Προϋποθέσεις χορήγησης 217 2. Διάρκεια 217 3. Χρόνος χορήγησης 219 4. Αποζημίωση κανονικής αδείας 220 5. Επίδομα αδείας 221 Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 222 1. Προϋποθέσεις χορήγησης 222 2. Διάρκεια 224 3. Χρόνος χορήγησης 226 4. Αποδοχές και επίδομα αδείας 227 5. Αποδοχές και επίδομα αδείας σε περίπτωση λύσεως της εργασιακής σχέσης 228 6. Αποζημίωση αδείας 229 Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 230 1. Γενικοί Γραμματείς Δήμων 230 2. Δικηγόροι 230 3. Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες 231 ΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 231 Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 231 1. Μόνιμοι υπάλληλοι 231 2. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου 232 Β. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 232 Γ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 233 ΙΙΙ. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 234 1. Γονική άδεια ανατροφής 234 2. Γονική άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών 235 3. Γονική άδεια μητρότητας 236 4. Μειωμένο ωράριο εργασίας 236 ΙV ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ 237 1. Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 237 2. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 238 V ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 239 1. Γενικά 239 2. Σπουδαστές TEl 240 VI ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΟΥ - ΕΚΛΟΓΩΝ 242 VII ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 242 VIII ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 244 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 250 1. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες 250 2. Μη βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες 251 2.1. Διαδικασία χορήγησης 251 2.2. Υγειονομικές Επιτροπές 252 2.3. Διάρκεια της αναρρωτικής άδειας 255 2.4. Ανάκληση και διακοπή της αναρρωτικής άδειας 258 3. Αποδοχές 258 4. Αναρρωτική άδεια χωρίς αποδοχές 259 5. Διαθεσιμότητα 260 5.1. Προϋποθέσεις - Διαδικασία 260 5.2. Διάρκεια 261 5.3. Αποδοχές 262 ΙΙ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 262 1. Νομικό καθεστώς 262 2. Διάρκεια αποχής - Επίδραση στη σχέση εργασίας - Διατυπώσεις 263 3. Αποδοχές 265 3.1. Χρονικά όρια 265 3.2. Τριήμερο αναμονής 266 3.3. Υπολογισμός αποδοχών 267 3.4. Ασθένεια σε περίπτωση λύσεως της εργασιακής σχέσης, απεργίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης 268 3.5. Έκπτωση επιδόματος ασθενείας 268 3.6. Εισφορές 269 ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ι. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 276 1. Δικαιούχοι 276 2. Προσδιορισμός του επιδόματος 278 ΙΙ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 279 1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 279 2. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας (ειδικών συνθηκών) 281 ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Ι. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 288 ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 291 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 297 Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 297 1. Σύνταξη 297 α. Φορέας συνταξιοδότησης 297 β. Κρατήσεις υπέρ σύνταξης 298 γ. Εισφορές σε περίπτωση αποχής από την εργασία 300 2. Επικουρική Ασφάλιση 303 α. Φορέας ασφάλισης 303 β. Εισφορές 304 γ. Κρατήσεις σε περίπτωση αποχής από την εργασία 305 3. Υγειονομική Περίθαλψη 306 α. Φορέας ασφάλισης 306 β. Εισφορές 306 γ. Αποδοχές υποκείμενες σε κρατήσεις - Εκλογική αποζημίωση 307 Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 313 1. Σύνταξη 313 α. Ασφαλιστικοί φορείς 313 β. Εισφορές 313 2. Επικουρική Ασφάλιση 315 α. Φορέας ασφάλισης 315 β. Εισφορές 315 3. Υγειονομική περίθαλψη 315 α. Φορέας ασφάλισης 315 β. Εισφορές 315 4. Λοιπές εισφορές 315 α. Εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 316 β. Εισφορές στον ΟΑΕΔ 316 γ. Εισφορά στην Εργατική Εστία 316 Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 316 1. Μονιμοποιηθέντες 316 2. Μετατασσόμενοι 319 3. Μηχανικοί 320 ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 323 Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 323 1. Υπαγόμενοι στη μικτή ασφάλιση του ΙΚΑ 323 α. Κύρια ασφάλιση 323 β. Επικουρική ασφάλιση 324 γ. Ασφάλιση στον ΟΑΕΔ, στον ΟΕΚ και στην Εργατική Εστία 325 2. Υπαγόμενοι στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) 327 3. Ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδομικών εργασιών 330 α. Κύρια ασφάλιση 330 β. Επικουρική ασφάλιση (ΤΕΑΕΔΞΕ) 331 γ. Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου 333 4. Μηχανικοί - Δικηγόροι 334 4.1. Μηχανικοί 334 4.2. Δικηγόροι 336 Β. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ TEl 337 Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 337
Το βιβλίο δεν έχει αξιολογηθεί